Prośba

Witam
Zgłosiłem bloga EGZAMIN E.14. jako część projektu "INTERAKTYWNA EDUKACJA" do konkursu organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era "Projekt z klasą". Link:
https://www.projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/…/1639
Jedną z nagród jest nagroda publiczności, przyznawana na podstawie głosowania internetowego. Głosować można raz dziennie od 3 do 13 grudnia (razem można oddać 11 głosów).
Zwracam się z prośbą do aktywnego poparcia projektu poprzez głosowanie (podczas rejestracji nie trzeba podawać numeru telefonu).

Z góry dziękuję
Radosław Kowaluk (opiekun projektu)

Kryteria oceny E.14 - 04 - 18.06

Arkusz E.14-04-18.06

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową restauracji. Wykorzystaj pakiet XAMPP oraz edytor tekstowy zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie zad4.zip zabezpieczone hasłem: TwojeZ@d@nie
Archiwum należy rozpakować. Po skończonej pracy wyniki zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Tabele wykorzystane w zadaniu są przedstawione na obrazie 1.
Obraz 1. Baza danych
Pole typ z tabeli dania odpowiada rodzajom dań: 1- zupy, 2 – mięsne, 3 – przekąski, 4 – napoje.
Pole stanowisko z tabeli pracownicy odpowiada stanowiskom: 1 – kucharz, 2 – pomoc, 3 – kelner, 4–barman.
Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
 - Utwórz nową bazę danych o nazwie baza
 - Do bazy zaimportuj tabele z pliku baza.sql, z wcześniej rozpakowanego archiwum
 - Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij zad4. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 - Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w formacie PNG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3, kwerenda4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL
 - Zapytanie 1: wybierające z tabeli lokale jedynie pola: nazwa, miasto
 - Zapytanie 2: wybierające z tabeli dania jedynie pola id, nazwa i cena dla przekąsek
 - Zapytanie 3: działające na tabeli dania i zwracające najniższą cenę dania mięsnego
 - Zapytanie 4: edytujące dane w tabeli lokale. Dla rekordu, którego id jest równe 1, pole numer ma nową wartość równą 23.

Witryna internetowa 

Obraz 2. Witryna internetowa
 Cechy obrazu:
 - Obraz menu.jpg (wypakowany z archiwum) przeskalowany z zachowaniem proporcji, szerokość 400 px
Cechy witryny:
 - Nazwa pliku: kulinaria.php
 - Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 - Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Restauracja Kulinaria.pl”
 - Arkusz stylów w pliku o nazwie styl4.css prawidłowo połączony z kodem strony
 - Podział strony na bloki: baner, panele lewy, środkowy i prawy, oraz stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 - Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia z tekstem: „Restauracja Kulinaria.pl Zaprasza!”
 - Zawartość panelu lewego:
   - Paragraf (akapit) o treści: „Dania mięsne zamówisz już od ” Skrypt 1 „złotych” (gdzie skrypt 1 oznacza wykonanie skryptu pierwszego opisanego dalej w zadaniu)
   - Obraz menu.jpg z tekstem alternatywnym: „Pyszne spaghetti”
   - W kolejnej linii odsyłacz do obrazu menu.jpg z tekstem: „Pobierz obraz”
 - Zawartość panelu środkowego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Przekąski”
   - Skrypt 2
 - Zawartość panelu prawego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Napoje”
   - Skrypt 3
 - Zawartość stopki: napis o treści: „Stronę internetową opracował: ”, dalej wstawiony Twój numer PESEL, numer PESEL powinien być zapisany pochyloną czcionką.

Styl CSS witryny internetowej 

Plik styl4.css zawiera formatowanie:
 - Banera: tło w postaci obrazu menu.jpg, niebieski kolor czcionki, wysokość 200 px
 - Panelu lewego: kolor tła RGB: 255, 218, 65; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 40%, wysokość 400 px
 - Panelu środkowego: kolor tła RGB: 255, 226, 100; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400 px
 - Panelu prawego: kolor tła RGB: 255, 233, 143; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400 px
 - Stopki: kolor tła RGB: 255, 218, 65; niebieski kolor czcionki
 - Odsyłacza: zielony kolor czcionki
 - Paragrafu (akapitu): rozmiar czcionki 130%

Skrypt połączenia z bazą 

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 - Napisany w języku PHP
 - Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie baza
 - Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 - Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem
 - Działanie skryptu 1:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 3, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem
 - Działanie skryptu 2:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 2, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego dania w osobnym paragrafie (akapicie)
 - Działanie skryptu 3:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zmodyfikowane zapytanie nr 2. Dane są pobrane dla napojów
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego napoju w osobnym paragrafie
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
UWAGA: Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL jako przeglądarka.txt. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: kulinaria.php, kwerenda1.png, kwerenda2.png, kwerenda3.png, kwerenda4.png, kwerendy.txt, menu.jpg, przeglądarka.txt, styl4.css, zad4.jpg, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 - operacje na bazie danych,
 - witryna internetowa,
 - styl CSS witryny internetowej,
 - skrypt połączenia z bazą.


Kryteria oceny E.14 - 05 - 18.06


Arkusz E.14 - 05 - 18.06

Zadanie egzaminacyjne Wykonaj aplikację internetową domu weselnego oraz zaprojektuj logo. Wykorzystaj do tego celu edytor tekstowy zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki wektorowej. Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakuj archiwum a jego zawartość skopiuj do folderu z numerem PESEL. Dane archiwum: nazwa zad5.zip, hasło: Z@d@niE

Grafika

Obraz 1a. Dwie litery

Obraz 1b. Wykluczenie części wspólnej
Obraz 1c. Logo Domu Weselnego

Przy pomocy programu do obróbki grafiki wektorowej wykonaj logo zgodne z przedstawionym Obrazem 1c. Kolejne kroki wykonania logo przedstawiają obrazy 1a – 1c. Wymagania:
 - Tło logo jest przezroczyste
 - Wielkie litery D i W powinny być napisane dowolną czcionką typu Sans Serif, np. Arial, Tahoma; kolor niebieski, wielkość czcionki 144
 - Wzajemne położenie liter przedstawia obraz 1a. Wymagane jest, aby D było wyżej niż W i aby obie litery na siebie nachodziły
 - Na obu kształtach liter zastosowano funkcję wykluczającą część wspólną obiektów
 - Obraz obraczki.png wypakowany z archiwum znajduje się za literami
 - Grafika powinna być wyeksportowana do formatu PNG i zapisana jako logo.

Witryna internetowa

Plik tekstowy:
 - Witryna internetowa wymaga pliku Regulamin.txt z zawartością o treści: „Regulamin Domu Weselnego”. Plik powinien być umieszczony w folderze, w którym znajdą się pliki witryny.
Obraz 2. Witryna internetowa
Cechy witryny:
 - Nazwa pliku: wesela.html
 - Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 - Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Dom Weselny”
 - Arkusz stylów w pliku o nazwie styl5.css prawidłowo połączony z kodem strony
 - Podział strony na bloki: baner, poniżej trzy panele: lewy, środkowy, prawy; poniżej dolny panel i pod nim stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
 - Zawartość banera to nagłówek pierwszego stopnia zawierający:
   - Obraz logo.png o wysokości 70 px
   - Tekst: „Dom Weselny zorganizuje wesele za Ciebie”
   - Obraz logo.png o wysokości 70 px
 - Zawartość panelu lewego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Dom Weselny”
   - Trzy paragrafy (akapity) z treścią, kolejno: „ul. Przemysłowa 5”, „Kalisz”, odsyłacz do pliku logo.png z treścią „Pobierz logo”
 - Zawartość panelu środkowego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Oferujemy”
   - Lista punktowa z trzema elementami: Wesela, Bankiety, Konferencje
 - Zawartość panelu prawego:
   - Umieszczony w paragrafie odsyłacz do pliku Regulamin.txt o treści: „czytaj regulamin”
 - Zawartość panelu dolnego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Ile będzie kosztowało moje wesele?”
   - Tekst: „Podaj liczbę gości: ”, dalej pole numeryczne
   - Pole typu checkbox, po nim treść: „Wesele z poprawinami?”
   - Przycisk o treści „Oblicz koszt”, którego wybranie uruchamia skrypt
   - Paragraf z miejscem na wyniki działania skryptu
 - Zawartość stopki: napis o treści: „Stronę internetową opracował:”, dalej wstawiony swój numer PESEL. Numer PESEL powinien być zapisany pochyloną czcionką.

Styl CSS witryny internetowej 

Plik styl5.css zawiera formatowanie:
 - Banera: kolor tła #1C59A7, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 - Panelu lewego: kolor tła #3A70B5, szerokość 33%, wysokość 200 px
 - Panelu środkowego: kolor tła #5A8AC8, szerokość 33%, wysokość 200 px
 - Panelu prawego: kolor tła #86ACDD, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 34%, wysokość 200 px
 - Panelu dolnego: kolor tła #86ACDD, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 300 px
 - Stopki: kolor tła #1C59A7, biały kolor czcionki
 - Odsyłacza z panelu prawego: tło żółte, kolor czcionki niebieski, marginesy wewnętrzne 10 px (Uwaga: tym stylem powinien być formatowany tylko odsyłacz z panelu prawego, pozostałe odsyłacze są formatowane domyślnie)

Skrypt

 Wymagania dotyczące skryptu:
 - Wykonywany po stronie przeglądarki
 - Pobiera dane z obu pól z panelu dolnego (liczbę oraz stan pola typu checkbox)
 - Oblicza na podstawie pobranych wartości koszt wesela, według wytycznych
   - Koszt dla jednej osoby to 100 złotych
   - W przypadku wyprawiania poprawin, całkowity koszt należy powiększyć o 30%
 - Wyświetla pod przyciskiem tekst: „Koszt Twojego wesela to ... złotych”, gdzie w miejscu kropek wstawiony jest obliczony koszt wesela.

Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

UWAGA: Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL jako przeglądarka.txt. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: logo.png, przeglądarka.txt, Regulamin.txt, styl5.css, wesela.html, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 - grafika,
 - witryna internetowa,
 - styl CSS witryny internetowej,
 - skrypt.