Arkusz E.14-04-18.06

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową restauracji. Wykorzystaj pakiet XAMPP oraz edytor tekstowy zaznaczający składnię.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie zad4.zip zabezpieczone hasłem: TwojeZ@d@nie
Archiwum należy rozpakować. Po skończonej pracy wyniki zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Tabele wykorzystane w zadaniu są przedstawione na obrazie 1.
Obraz 1. Baza danych
Pole typ z tabeli dania odpowiada rodzajom dań: 1- zupy, 2 – mięsne, 3 – przekąski, 4 – napoje.
Pole stanowisko z tabeli pracownicy odpowiada stanowiskom: 1 – kucharz, 2 – pomoc, 3 – kelner, 4–barman.
Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:
 - Utwórz nową bazę danych o nazwie baza
 - Do bazy zaimportuj tabele z pliku baza.sql, z wcześniej rozpakowanego archiwum
 - Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij zad4. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 - Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w formacie PNG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3, kwerenda4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL
 - Zapytanie 1: wybierające z tabeli lokale jedynie pola: nazwa, miasto
 - Zapytanie 2: wybierające z tabeli dania jedynie pola id, nazwa i cena dla przekąsek
 - Zapytanie 3: działające na tabeli dania i zwracające najniższą cenę dania mięsnego
 - Zapytanie 4: edytujące dane w tabeli lokale. Dla rekordu, którego id jest równe 1, pole numer ma nową wartość równą 23.

Witryna internetowa 

Obraz 2. Witryna internetowa
 Cechy obrazu:
 - Obraz menu.jpg (wypakowany z archiwum) przeskalowany z zachowaniem proporcji, szerokość 400 px
Obraz menu.jpg
Cechy witryny:
 - Nazwa pliku: kulinaria.php
 - Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 - Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Restauracja Kulinaria.pl”
 - Arkusz stylów w pliku o nazwie styl4.css prawidłowo połączony z kodem strony
 - Podział strony na bloki: baner, panele lewy, środkowy i prawy, oraz stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 - Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia z tekstem: „Restauracja Kulinaria.pl Zaprasza!”
 - Zawartość panelu lewego:
   - Paragraf (akapit) o treści: „Dania mięsne zamówisz już od ” Skrypt 1 „złotych” (gdzie skrypt 1 oznacza wykonanie skryptu pierwszego opisanego dalej w zadaniu)
   - Obraz menu.jpg z tekstem alternatywnym: „Pyszne spaghetti”
   - W kolejnej linii odsyłacz do obrazu menu.jpg z tekstem: „Pobierz obraz”
 - Zawartość panelu środkowego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Przekąski”
   - Skrypt 2
 - Zawartość panelu prawego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Napoje”
   - Skrypt 3
 - Zawartość stopki: napis o treści: „Stronę internetową opracował: ”, dalej wstawiony Twój numer PESEL, numer PESEL powinien być zapisany pochyloną czcionką.

Styl CSS witryny internetowej 

Plik styl4.css zawiera formatowanie:
 - Banera: tło w postaci obrazu menu.jpg, niebieski kolor czcionki, wysokość 200 px
 - Panelu lewego: kolor tła RGB: 255, 218, 65; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 40%, wysokość 400 px
 - Panelu środkowego: kolor tła RGB: 255, 226, 100; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400 px
 - Panelu prawego: kolor tła RGB: 255, 233, 143; wyrównanie tekstu do środka, szerokość 30%, wysokość 400 px
 - Stopki: kolor tła RGB: 255, 218, 65; niebieski kolor czcionki
 - Odsyłacza: zielony kolor czcionki
 - Paragrafu (akapitu): rozmiar czcionki 130%

Skrypt połączenia z bazą 

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.
Wymagania dotyczące skryptu:
 - Napisany w języku PHP
 - Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie baza
 - Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 - Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem
 - Działanie skryptu 1:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 3, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem
 - Działanie skryptu 2:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zapytanie nr 2, patrz punkt „Operacje na bazie danych"
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego dania w osobnym paragrafie (akapicie)
 - Działanie skryptu 3:
   - Skrypt wykonuje na bazie danych zmodyfikowane zapytanie nr 2. Dane są pobrane dla napojów
   - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem, id, nazwa i cena każdego napoju w osobnym paragrafie
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
UWAGA: Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL jako przeglądarka.txt. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: kulinaria.php, kwerenda1.png, kwerenda2.png, kwerenda3.png, kwerenda4.png, kwerendy.txt, menu.jpg, przeglądarka.txt, styl4.css, zad4.jpg, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 - operacje na bazie danych,
 - witryna internetowa,
 - styl CSS witryny internetowej,
 - skrypt połączenia z bazą.