Arkusz E.14-04-17.06

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową dla salonu pielęgnacji psów i kotów. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo – aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie dane2.zip, zabezpieczone hasłem: Zwi3rz3ta
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze utworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Na obrazie 1 przedstawiono fragment bazy Salon. Pole rodzaj z tabeli Zwierzeta określa rodzaj zwierzęcia i przyjmuje wartość 1 dla psa lub wartość 2 dla kota. Pole Uslugi_id tabeli Zwierzeta jest kluczem obcym wiążącym do klucza głównego tabeli Uslugi.
 Obraz 1. Fragment bazy Salon

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel i przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie Salon
 • Do bazy Salon zaimportuj tabele z pliku zwierzeta.sql z rozpakowanego archiwum Zawartość pliku zwierzeta.sql
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij import-salon.png. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy. Nie skaluj, ani nie przycinaj obrazu
 •  Utwórz następujące zapytania SQL do bazy Salon i sprawdź poprawność ich działania:
   - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa i cena z tabeli Uslugi
   - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola imie, rodzaj, nastepna_wizyta, telefon z tabeli Zwierzeta dla tych rekordów, dla których następna_wizyta jest różna od 0
   - Zapytanie 3: korzystające z relacji i wybierające jedynie pola rodzaj z tabeli Zwierzeta oraz odpowiadające im pola nazwa z tabeli Uslugi
   - Zapytanie 4: zwracające minimalną cenę spośród wszystkich usług zapisanych w tabeli Uslugi
 • Utworzone zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...” Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny być czytelne i wykonane bez skalowania i kadrowania, a także z widocznym paskiem zadań i godziną ich wykonania.

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:
 • Wykonaj obraz i jego miniaturę na podstawie grafiki rys.png wypakowanej z archiwum
  Plik rys.png
 • Obraz przytnij / kadruj do ramki widocznej na rys.png. W skadrowanym obrazie ramka ta nie powinna występować (powinna być odcięta)
 • Skaluj obraz z zachowaniem proporcji do szerokości 400 px i zapisz tak przygotowany obraz jako pies w formacie JPEG
 • Skaluj obraz z zachowaniem proporcji do szerokości 120 px i zapisz tak przygotowany obraz jako pies-mini w formacie JPEG
Cechy witryny:
 • Nazwa strony: salon.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony, widoczny na karcie przeglądarki: „Salon pielęgnacji”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie salon.css, prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, obok siebie panele lewy, środkowy, prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „SALON PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW”
 • Zawartość panelu lewego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „SALON ZAPRASZA W DNIACH”,
   - Lista punktowana z dwoma punktami: „Poniedziałek, 12:00 - 18:00” i „Wtorek, 12:00 - 18:00”
   - Obraz pies-mini, który jest jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do grafiki pies, obraz powinien opływać tekst następnego akapitu z lewej strony (nie należy wykorzystywać tabeli, opływanie należy zdefiniować w kodzie CSS)
   - Tekst akapitu (paragrafu) o treści „Umów się telefonicznie na wizytę lub po prostu przyjdź!” 
 • Zawartość panelu środkowego
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „PRZYPOMNIENIE O NASTĘPNEJ WIZYCIE”
   - Wyniki działania skryptu nr 1
 • Zawartość panelu prawego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „USŁUGI”
   - Wyniki działania skryptu nr 2

Styl CSS witryny internetowej

Plik salon.css zawiera formatowanie dla:
 • Banera: kolor RGB tła (30, 137, 157), biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do prawej strony, wysokość 100 px
 • Panelu lewego i prawego: kolor RGB tła (58, 159,178), szerokość 20%, wysokość 550 px
 • Panelu środkowego: kolor RGB tła (143, 212, 225), szerokość 60%, wysokość 550 px
 • Nagłówka trzeciego stopnia: biały kolor czcionki
 • Obrazu: zdefiniowane opływanie do lewej strony
Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP 
 • Nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja na bazie powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie salon
 • Na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem
 • Działanie skryptu nr 1:
   - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt)
   - Z każdego zwróconego rekordu wyświetlane są informacje według wzoru (tekst napisany w nawiasach < > oznacza zwrócone zapytaniem pole):
     - Jeżeli pole rodzaj ma wartość 1 w pierwszej linii wypisane jest: „Pies: <imie>
     - Jeżeli pole rodzaj ma wartość 2 w pierwszej linii wypisane jest: „Kot: <imie>
     - Druga linia: „Data następnej wizyty: <nastepna_wizyta>, telefon właściciela: <telefon>”
 • Działanie skryptu nr 2:
   - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt)
   - Każdy zwrócony rekord jest wyświetlany w osobnej linii 
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import_salon.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, pies.jpg, pies-mini.jpg, salon.php, salon.css, ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania i opisz płytę swoim numerem PESEL.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.