Arkusz E.14-05-19.06 ,

Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj aplikację internetową firmy zajmującej się usługami informatycznymi. Wykorzystaj do tego celu edytor zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy5.zip zabezpieczone hasłem: m@t3rialy
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Wyniki swojej pracy również zapisz w tym folderze.

Grafika 

Przygotuj, przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej, logo witryny internetowej, według poniższych wytycznych:
- Cechy obrazu: tło przezroczyste, wysokość i szerokość: 100 px
- Na obrazie powinien znaleźć się napis o treści „IT”. Przykład przedstawiono na obrazie 1a
- Cechy tekstu: czcionka koloru niebieskiego
- Obraz powinien być zapisany pod nazwą logo w formacie umożliwiającym zapis przezroczystości
Przygotuj, przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej i pliku grafika.jpg, dwa banery, według poniższych wytycznych:
grafika.jpg
- Cechy obrazu: tło przezroczyste, wysokość 200 px, szerokość 1000 px
- Plik grafika.jpg powinien być przeskalowany z zachowaniem proporcji do wysokości 200 px, umieszczony w banerze i wyrównany do jego lewej strony
- Z prawej strony grafiki powinien znaleźć się napis:
  - dla banera1 o treści „Usługi informatyczne”. Przykład przedstawiono na obrazie 2
  - dla banera2 o treści „doświadczenie, niezawodność, konkurencyjne ceny”. Przykład przedstawiono na obrazie 1b
- Cechy tekstu: czcionka typu Serif, pochylona, koloru niebieskiego
- Obrazy powinny być zapisane odpowiednio jako baner1 i baner2 w formacie umożliwiającym zapis przezroczystości
Obraz 1a. Logo
Obraz 1b. Baner z przezroczystością

Animacja 

Przygotuj, przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej i plików: baner1 i baner2, animację, według poniższych wytycznych:
- Obrazy baner1 i baner2 powinny wyświetlać się zamiennie
- Cechy animacji: opóźnienie między klatkami 3000 ms (3 s). Należy udokumentować czas zrzutem ekranu o nazwie klatki.jpg, na którym powinno być widoczne okno programu z zaznaczoną funkcją. Zrzut ma obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań
- Animacja powinna być zapisana jako animacja.gif

Witryna internetowa 

Obraz 2. Witryna, strona główna
Cechy witryny:
- Strona główna o nazwie index.html oraz podstrony: uslugi.html i kontakt.html
- Zawartość strony głównej oraz podstron zawiera się w kontenerze o stałej szerokości
Cechy wspólne dla wszystkich stron (zmienną treść ma posiadać jedynie blok główny):
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Usługi informatyczne”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony
- Na karcie przeglądarki widoczna ikona witryny internetowej z pliku logo
- Podział strony na bloki: kontener a w nim: dwa bloki górne – logo i menu, pod nimi baner, poniżej blok główny oraz na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość bloku logo: obraz logo z tekstem alternatywnym „logo firmy”
- Zawartość bloku menu: odnośnik o treści „O nas”, którego wybranie prowadzi do strony index.html, „Usługi”, którego wybranie prowadzi do strony uslugi.html i „Kontakt”, którego wybranie prowadzi do strony kontakt.html
Zawartość banera: animacja.gif
- Zawartość bloku głównego: dwie poziome linie
- Zawartość stopki: akapit (paragraf) o treści:„Autor strony: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego. Numer PESEL jest pogrubiony
Cechy odrębne dla pliku index.html:
- Zawartość bloku głównego, między poziomymi liniami:
  - Nagłówek stopnia pierwszego o treści: „Firma IT - Usługi Informatyczne”
  - Poniżej dwa paragrafy o treści: ”Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie IT.” i „Co nas cechuje? Doświadczenie, niezawodność, konkurencyjne ceny.”
Cechy odrębne dla pliku uslugi.html:
- Zawartość bloku głównego, między poziomymi liniami:
  - Nagłówek stopnia pierwszego o treści: ”Oferowane usługi”
  - Lista punktowana (nienumerowana): Outsourcing IT, Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, Sprzęt komputerowy, Serwis komputerów, Projektowanie i aktualizacja stron WWW, Hosting
Cechy odrębne dla pliku kontakt.html:
- Zawartość bloku głównego, między poziomymi liniami: nagłówek stopnia drugiego o treści: ”Kontakt”, poniżej tabela zawierająca formularz z następującymi elementami. Przykład przedstawiono na obrazie 3:
  - Wiersz pierwszy: pierwsza komórka z tekstem: „Imię: ” i druga z polem edycyjnym do wprowadzenia danych
  - Wiersz drugi: pierwsza komórka z tekstem: „Nazwisko: ” i druga z polem edycyjnym do wprowadzenia danych
  - Wiersz trzeci: pierwsza komórka z tekstem: „E-mail: ” i druga z polem edycyjnym do wprowadzenia danych
  - Wiersz czwarty: pierwsza komórka z tekstem: „Usługa: ” i druga z polem wielowierszowym do wprowadzenia opisu usługi
  - Wiersz piąty: druga komórka z polem wyboru i napisem „Zapoznałam/em się z regulaminem”
  - Wiersz szósty: druga komórka z przyciskiem „Resetuj” czyszczącym formularz i przyciskiem „Prześlij”, którego wciśnięcie powoduje uruchomienie skryptu

Styl CSS witryny internetowej 

Plik styl.css zawiera formatowanie
- Całej strony: kolor tła #EEEEEE
- Kontenera: szerokość 1000 px, marginesy zewnętrzne automatyczne, wyrównanie tekstu do środka
- Wspólne dla dwóch bloków górnych (logo i menu) i stopki: kolor tła #C0C0C0, wysokość 100 px, górny i dolny margines wewnętrzny 10 px
- Bloku logo: szerokość 400 px,
- Bloku menu: szerokość 600 px
- Banera: kolor tła #DDDDDD, wysokość 200 px
- Bloku głównego: margines zewnętrzny 50 px
- Stopki: wyrównanie tekstu do prawej strony
- Odnośników z bloku górnego: kolor czcionki #555555, margines zewnętrzny 50 px, rozmiar czcionki 200%, bez podkreślenia
- Linii poziomej: kolor tła #C0C0C0, szerokość 70%, grubość 2 px
- Tabeli: wyrównanie tekstu do lewej

Skrypt 

Wymagania dotyczące skryptu:
- Wykonywany po stronie przeglądarki, wywoływany przyciskiem „Prześlij”
- Skrypt pobiera wartości wprowadzone do pól formularza oraz sprawdza, czy zaznaczone zostało pole wyboru. Jeśli nie, poniżej formularza powinien wyświetlić się w paragrafie tekst w kolorze czerwonym, o treści „Musisz zapoznać się z regulaminem”. Gdy pole wyboru zostanie zaznaczone powinien pojawić się paragraf, który w pierwszej linii wyświetli imię i nazwisko, pisane wielkimi literami, poniżej tekst „Treść Twojej sprawy:” i treść wprowadzona do pola Usługa.Na dole tekst o treści „Na podany e-mail zostanie wysłana oferta.”, zgodnie z obrazem 3
Obraz 3. Formularz
Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript
Wyszukiwanie elementów 
document.getElementById(id) 
document.getElementsByTagName(TagName) 
document.getElementsByClassName(ClassName)
Zmiana elementów
element.innerHTML = "nowa zawartość" 
element.attribute = "nowa wartość" 
element.setAttribute(atrybut, wartosc) 
element.style.property = "nowa wartość" 
Operacje na elementach dokumentu 
document.createElement(element) 
document.removeChild(element) 
document.appendChild(element) 
document.replaceChild(element) 
document.write(text) 
Wybrane właściwości obiektu style
backgroundColor 
color 
fontSize 
fontStyle = "normal | italic | oblique | initial | inherit" 
fontWeight = "normal | lighter | bold | bolder | value | initial | inherit" 
Wybrane zdarzenia HTML 
Zdarzenia myszy 
onclick
ondblclick 
onmouseover 
onmouseout 
Zdarzenia klawiatury 
onkeydown 
onkeypress 
onkeyup 
Zdarzenia obiektów
onload 
onscroll 
onresize 
Elementy formularzy 
Ważniejsze typy pola input: button, checkbox, number, password, 
Inne elementy: radio, text 
Metody i pola obiektu string (JS) 
select, 
textarea 
Length 
indexOf(text) 
search(text) 
substr(startIndex, endIndex) 
replace(textToReplace, newText) 
toUpperCase() 
toLowerCase() 

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Nazwij plik przeglądarka.txt i zapisz go w folderze z numerem PESEL. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować następujące pliki: animacja, baner1, baner2, logo, index, uslugi, kontakt, styl, klatki, przeglądarka oraz ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i zapakowaną w pudełku pozostaw na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:
- grafika,
- animacja,
- wygląd witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.