Arkusz E.14-03-17.06

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową dla gabinetu weterynaryjnego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo - aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie dane2.zip, zabezpieczone hasłem: Zwi3rz3ta
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze utworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Na obrazie 1 przedstawiono tabele bazy weterynarz. Pole rodzaj z tabeli Zwierzeta określa rodzaj zwierzęcia i przyjmuje wartość 1 dla psa lub wartość 2 dla kota. Pole Uslugi_id tabeli Zwierzeta jest kluczem obcym wiążącym do klucza głównego tabeli Uslugi.
Obraz 1. Fragment bazy Weterynarz

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel i przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie weterynarz
 • Do bazy weterynarz zaimportuj tabele z pliku zwierzeta.sql z rozpakowanego archiwum Zawartość pliku zwierzeta.sql
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij import-weterynarz.png. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy. Nie skaluj, ani nie przycinaj obrazu
 • Utwórz następujące zapytania SQL do bazy weterynarz i sprawdź poprawność ich działania:
   - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola imie, telefon, szczepienie, opis z tabeli Zwierzeta
   - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola id, imie, wlasciciel z tabeli Zwierzeta dla tych rekordów, dla których rodzaj to pies
   - Zapytanie 3: korzystające z relacji i wybierające jedynie pola imie z tabeli Zwierzeta oraz odpowiadające im pola nazwa z tabeli Uslugi
   - Zapytanie 4: zwracające średnią cenę wszystkich usług zapisanych w tabeli Uslugi
 • Utworzone zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”
 • Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny być czytelne i wykonane bez skalowania i kadrowania, a także z widocznym paskiem zadań i godziną ich wykonania.

Witryna internetowa
Obraz 2. Witryna internetowa


Przygotowanie grafiki:
 • Wykonaj obraz i jego miniaturę na podstawie grafiki rys.png wypakowanej z archiwum
  Plik rys.png
 • Obraz przytnij / kadruj do ramki widocznej na rys.png. W skadrowanym obrazie ramka ta nie powinna występować (powinna być odcięta)
 • Skaluj obraz z zachowaniem proporcji do szerokości 450 px i zapisz tak przygotowany obraz jako logo.jpg w formacie JPEG
 • Skaluj obraz z zachowaniem proporcji do szerokości 150 px i zapisz tak przygotowany obraz jako logo-mini.jpg w formacie JPEG
Cechy witryny:
 • Nazwa strony: weterynarz.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony, widoczny na karcie przeglądarki: „Weterynarz”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie weterynarz.css, prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, obok siebie panele lewy, środkowy, prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „GABINET WETERYNARYJNY” 
 • Zawartość panelu lewego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „PSY”
   - Wyniki działania skryptu nr 1
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „KOTY”
   - Wyniki działania skryptu nr 2
 • Zawartość panelu środkowego
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O ZWIERZĘTACH”
   - Wyniki działania skryptu nr 3
 • Zawartość panelu prawego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „WETERYNARZ”
   - Obraz logo-mini.jpg, który jest jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do grafiki logo.jpg, obraz powinien opływać tekst następnego akapitu z prawej strony (nie należy wykorzystywać tabeli, opływanie należy zdefiniować w kodzie CSS)
   - Tekst akapitu (paragrafu) o treści „Krzysztof Nowakowski, lekarz weterynarii”
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „GODZINY PRZYJĘĆ”
   - Tabela 2 x 2 z treścią: „Poniedziałek”, „15:00 - 19:00”, „Wtorek”, „15:00 - 19:00”

Styl CSS witryny internetowej

Plik weterynarz.css zawiera formatowanie dla:
 • Banera: kolor RGB tła (105, 88, 89), biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 • Panelu lewego: kolor RGB tła (145, 127, 112), szerokość 30%, wysokość 600 px
 • Panelu środkowego: kolor RGB tła (184, 168, 169), szerokość 50%, wysokość 600 px
 • Panelu prawego: kolor RGB tła (145, 127, 112), szerokość 20%, wysokość 600 px
 • Nagłówka drugiego stopnia: biały kolor czcionki
 • Obrazu: zdefiniowane opływanie do prawej strony
 • Tabeli i komórek tabeli: obramowanie o szerokości 1 px
Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja na bazie powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie weterynarz
 • Na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem
 • Działanie skryptu nr 1:
   - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt)
   - Każdy zwrócony rekord jest wyświetlany w osobnej linii
 • Działanie skryptu nr 2:
   - Identycznie jak w przypadku skryptu nr 1, należy jednak tak zmodyfikować klauzulę warunkową zapytania 2, aby wyświetlone rekordy dotyczyły kotów
 • Działanie skryptu nr 3:
   - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt)
  Z każdego zwróconego rekordu wyświetlane są informacje według wzoru (tekst napisany w nawiasach < > oznacza zwrócone zapytaniem pole):
  Pacjent: <imie>
  Telefon właściciela: <telefon|>, ostatnie szczepienie: <szczepienie>, informacje: <opis> linia horyzontalna

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import_weterynarz.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, logo.jpg, logo-mini.jpg, weterynarz.php, weterynarz.css, ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania i opisz płytę swoim numerem PESEL.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.