Podstawa programowa kształcenia w zawodzie

Technik informatyk 351203

Fragmenty dotyczące kwalifikacji E.14

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 1. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 2. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Uczeń:
 1. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 2. tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 3. tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 4. wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 5. rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 6. tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 7. projektuje strukturę witryny internetowej;
 8. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 9. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 10. testuje i publikuje witryny internetowe;
 11. stosuje różne modele barw;
 12. przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
 13. wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
 14. tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 15. zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 16. przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
 17. przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Uczeń:
 1. korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
 2. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 3. projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
 4. importuje dane do bazy danych;
 5. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 6. instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
 7. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 8. dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
 9. zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
 10. określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
 11. udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
 12. zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
 13. kontroluje spójność baz danych;
 14. dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Uczeń:
 1. korzysta z wbudowanych typów danych;
 2. tworzy własne typy danych;
 3. przestrzega zasad programowania;
 4. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 5. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 6. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 7. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 8. wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 9. stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 10. wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 11. pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 12. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 13. dokumentuje tworzoną aplikację;
 14. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 15. zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik informatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:
4) pracownię aplikacji internetowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela z oprogramowaniem do wirtualizacji; edytor WYSIWYG stron internetowych z możliwością edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony; oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy danych z programami narzędziowymi; oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu; dostęp do serwera umożliwiającego publikację stron www i aplikacji internetowych; dostęp do portalu wspierającego pracę grupową, komunikację, publikację wiadomości i materiałów.

4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - 420 godz.

Źródła:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach