Arkusz E.14-01-18.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu ogłoszeniowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy.zip zabezpieczone hasłem: Zad4ni3 
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz także w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabela ogloszenie ma klucz obcy uzytkownik_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli uzytkownik. Pole kategoria przyjmuje wartości liczbowe: 1 – książki, 2 – muzyka.
Obraz 1. Baza danych 
Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:
- Utwórz nową bazę danych o nazwie ogloszenia


kod pliku baza.sql

- Do bazy ogloszenia zaimportuj tabele z pliku baza.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij import.jpg. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie ogloszenia. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, tytul i tresc z tabeli ogloszenie dla tych rekordów, dla których kategoria to książki
 - Zapytanie 2: wykorzystujące relację pomiędzy tabelami i wybierające jedynie telefon tego użytkownika, który jest przypisany do ogłoszenia numer 1
 - Zapytanie 3: tworzące użytkownika moderator na localhost z hasłem qwerty 
 - Zapytanie 4: nadające prawa dla użytkownika moderator do usuwania i przeglądania danych w tabeli ogloszenie.

Witryna internetowa
Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki
obraz pliku książki.jpg
- Plik ksiazki.jpg, wypakowany z archiwum, należy przeskalować do wymiarów: szerokość 200 px, wysokość 300 px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać
Cechy witryny 
- Nazwa pliku: ogloszenia.php
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Portal ogłoszeniowy”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie styl1.css prawidłowo połączony z kodem strony
Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu strony w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
- Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Portal Ogłoszeniowy”
- Zawartość panelu lewego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Kategorie ogłoszeń”
 - Lista numerowana z trzema elementami: Książki, Muzyka, Filmy
 - Obraz ksiazki.jpg z tekstem alternatywnym o treści: „Kupię / sprzedam książkę”
 - Tabela o wymiarach 3 kolumny na 4 wiersze. Ostatnia kolumna zawiera scalone trzy wiersze. Zawartość i wygląd tabeli zgodne ze wzorem

Tabela 1. Wygląd tabeli z panelu lewego

- Zawartość panelu prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Ogłoszenia kategorii książki”
 - Skrypt połączenia z bazą
- Zawartość stopki: napis o treści: „Portal ogłoszeniowy opracował:”, dalej wstawiony Twój numer PESEL.
Styl CSS witryny internetowej 
Plik styl1.css zawiera formatowanie:
- Banera: kolor tła #40271A, biały kolor czcionki, krój czcionki: Tahoma, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
- Panelu lewego: kolor tła #DBB29C, szerokość 40%, wysokość 700 px
- Panelu prawego: kolor tła #FFE3D4, szerokość 60%, wysokość 700 px
- Stopki: kolor tła #40271A, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do prawej strony
- Tabeli, komórki tabeli: obramowanie na 1 px linią przerywaną brązową, szerokość tabeli 500 px, marginesy zewnętrzne 10 px, wyrównanie tekstu do środka
- Obrazu: marginesy wewnętrzne 30 px
- Listy numerowanej: styl punktora cyfry rzymskie wielkie
Niewymienione właściwości selektorów przybierają wartości domyślne.
Skrypt połączenia z bazą 
W tabeli 2 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
- Napisany w języku PHP
- Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie ogloszenia
- Skrypt wysyła do bazy danych dwa zapytania:
 - zapytanie 1 (patrz punkt „Operacje na bazie danych”)
 - zapytanie 2 (patrz punkt „Operacje na bazie danych”) zmodyfikowane tak, aby dla danego id ogłoszenia pobierany był numer telefonu użytkownika, do którego należy ogłoszenie
- Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza wykonuje następujące działania: - Wyświetla w nagłówku trzeciego stopnia pola id oraz tytul
 - Wyświetla w akapicie treść ogłoszenia
 - W kolejnym akapicie wyświetla tekst: „telefon kontaktowy:” i dalej numer telefonu pobrany zmodyfikowanym zapytaniem 2
 - Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 2. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import.jpg, ksiazki.jpg, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, ogloszenia.php, styl1.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. 
Utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zapisz go na płycie jako przegladarka.txt. 
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
- operacje na bazie danych,
- witryna internetowa,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.