Arkusz E.14-02-17.06

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową dla poradni zdrowia. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo - aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.
Aby wykonać zadanie zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie dane.zip, zabezpieczone hasłem: L3karz
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze utworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowany plik umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Na obrazie 1 przedstawiono tabelę Pacjenci, która jest fragmentem bazy danych poradni.
Obraz 1. Tabela Pacjenci

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel i przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 • Utwórz nową bazę danych o nazwie poradnia
 • Do bazy poradnia zaimportuj tabele z pliku przychodnia.sql z rozpakowanego archiwum
  Zawartość pliku przychodnia.sql
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij import-poradnia.png. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy. Nie skaluj, ani nie przycinaj obrazu
 • Utwórz następujące zapytania SQL do bazy poradnia i sprawdź poprawność ich działania:
   - Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, imie, nazwisko, choroba z tabeli Pacjenci
   - Zapytanie 2: wybierające jedynie pola imie, nazwisko, leki_przepisane, opis z tabeli pacjenci dla id równego 1
  - Zapytanie 3: wybierające jedynie pola imie, nazwisko z tabeli pacjenci dla tych rekordów, dla których wartość pola choroba jest równa ‘J05’
 • Utworzone zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”
 • Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3. Zrzuty powinny być czytelne oraz wykonane bez skalowania i kadrowania, a także z widocznym paskiem zadań i godziną ich wykonania.

Witryna internetowa


Obraz 2. Witryna internetowa. Strona poradnia.php, pacjent.php

Cechy witryny wspólne dla obu stron:
 • Dwie strony: poradnia.php oraz pacjent.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony, widoczny na karcie przeglądarki: „Poradnia”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie poradnia.css, prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „PORADNIA SPECJALISTYCZNA”
 • Zawartość panelu lewego:
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „LEKARZE SPECJALIŚCI”
   - Tabela 2 kolumny na 4 wiersze, treść w wierszach:
     - Wiersz 1: „Poniedziałek” (komórki scalone)
     - Wiersz 2: „Anna Kowalska”, „otolaryngolog”
     - Wiersz 3: „Wtorek” (komórki scalone)
     - Wiersz 4: „Jan Nowak”, „kardiolog”
   - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „LISTA PACJENTÓW”
   - Wyniki działania skryptu nr 1
   - Odstęp na dwie linie
   - Formularz, który po zatwierdzeniu wyświetla stronę pacjent.php
   - zawartość formularza: tekst „Podaj id:”, w kolejnej linii pole do wprowadzania danych typu numerycznego oraz przycisk z napisem „Pokaż szczegóły” zatwierdzający formularz
 • Zawartość panelu prawego:
   - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „KARTA PACJENTA”
 • Zawartość stopki:
   - Tekst akapitu (paragrafu) o treści: „utworzone przez: ”, dalej Twój numer PESEL
   - Odnośnik o treści: „Kwerendy do pobrania”, wskazujący na plik kwerendy.txt
Dodatkowe cechy strony poradnia.php dla panelu prawego:
 • Pod napisem „KARTA PACJENTA” znajduje się akapit (paragraf) „Nie wybrano pacjenta”
Dodatkowe cechy strony pacjent.php dla panelu prawego:
 • Pod napisem „KARTA PACJENTA” jest wyświetlony efekt działania skryptu nr 2 

Styl CSS witryny internetowej

Plik poradnia.css zawiera formatowanie dla:
 • Banera: kolor RGB tła (48, 27, 94), biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
 • Panelu lewego: kolor RGB tła (127, 118, 158), szerokość 25%, wysokość 500 px, biały kolor czcionki
 • Panelu prawego: kolor RGB tła (220, 220, 220), szerokość 75%, wysokość 500 px, rozmiar czcionki 110%
 • Stopki: kolor RGB tła (127, 118, 158), biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80 px
Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja na bazie powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie poradnia
 • Na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem
 • Działanie skryptu nr 1:
   - Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt)
   - Każdy zwrócony rekord jest wyświetlany w osobnej linii
 • Działanie skryptu nr 2:
   - Skrypt wykorzystuje dane wysłane z formularza
   - Wykorzystując zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt), należy je tak przekształcić, aby w klauzuli warunku pole id było równe wartości przesłanej z formularza
   - Skrypt wysyła do bazy zmodyfikowane zapytanie 2
   - Dane zwrócone wypisywane są w kolejnych akapitach (paragrafach), tekst napisany w nawiasach < > oznacza zwrócone zapytaniem pole:
     - Imię i nazwisko: <imie> <nazwisko>
     - Przepisane leki: <leki_przepisane>
     - Opis choroby: <opis>
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDBUWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import_poradnia.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kwerendy.txt, pacjent.php, poradnia.css, poradnia.php, ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania i opisz płytę swoim numerem PESEL.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 • operacje na bazie danych,
 • witryna internetowa,
 • styl CSS witryny internetowej,
 • skrypt połączenia z bazą.