Arkusz E.14-02-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę firmy wynajmującej samochody. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSIWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Struktura bazy danych

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 – utwórz nową bazę danych o nazwie Wynajem;
 – do bazy wynajem zaimportuj tabele z pliku komis.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 – wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazalDanych.png. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 – stwórz następujące zapytania SQL do bazy Wynajem i sprawdź poprawność ich działania:
   – zapytanie 1: wybierające z tabeli Samochody jedynie pola id, model i kolor dla tych rekordów, dla których marka to Toyota oraz rocznik to 2014,
   – zapytanie 2: wybierające z tabeli Samochody jedynie pola id, marka, model, rocznik dla wszystkich rekordõw tabeli,
   – zapytanie 3: korzystające z relacji łączącej tabele i wybierające id samochodu, jego model oraz telefon dla rekordów będących w relacji;
 – poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania...”;
 – wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw 1, kw2, kw3. Zrzuty powinny być czytelne.

Witryna internetowa

Wynajem Samochodów
Rysunek 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:
 – plik auto.png wypakowany z archiwum należy przeskalować do wymiarów: szerokość 50 pX, wysokość 25px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.
Cechy witryny:
 – nazwa pliku: samochody.php, zastosowany standard kodowania polskich znaków;
 –  tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wynajmujemy samochody”;
 – arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony;
 – podział strony na bloki: baner, panele lewy, środkowy i prawy zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2;
 – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Wynajem Samochodów”;
 – zawartość panelu lewego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „DZIŚ POLECAMY TOYOTĘ ROCZNIK 2014”,
   – wyniki skryptu nr 1,
   –  nagłówek drugiego stopnia o treści: „WSZYSTKIE DOSTĘPNE SAMOCHODY”,
   – wyniki skryptu nr 2;
 –  zawartość panelu środkowego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „ZAMÓWIONE AUTA Z NUMERAMI TELEFONÓW KLIENTÓW”,
   – wyniki skryptu nr 3;
 –  zawartość panelu prawego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „NASZA OFERTA”
   – lista nienumerowana z punktami o treści: Fiat, Toyota, Opel, Mercedes,
   – akapit (paragraf) o treści: „Tu pobierzesz naszą bazę danych”, gdzie „bazę danych” jest odnośnikiem prowadzącym do pliku SQL z importem bazy danych,
   – akapit o treści: „autor strony:” oraz wstawiony Twój numer PESEL

Styl CSS witryny internetowej

Plik styl.css zawiera formatowanie dla:
 – banera: kolor tła #0B873D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka,
 –  panelu lewego: kolor tła #8CE1AE, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 –  panelu środkowego: kolor tła #5CCB89, szerokość 40%, wysokość 600 px,
 –  panelu prawego: kolor tła # 1DA956, szerokość 20%, wysokość 600 px,
 –  odnośników: odnośnik niewybrany w kolorze brązowym, odwiedzony w kolorze czerwonym,
 –  listy nienumerowanej: margines zewnętrzny 20 pX, punktorem jest obrazek zapisany w pliku auto.png (własność list-style-image),
Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
 – napisany w języku PHP;
 –  nie jest wymagane sprawdzenie czy operacja powiodła się;
 –  skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie Wynajem;
 – na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 – działanie skryptu nr 1:
   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt),
   – Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii według szablonu:
<id>Toyota <model>. Kolor: <kolor>,
Gdzie nawiasy <> oznaczają wartość pola z bazy danych,

 – działanie skryptu nr 2:

   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt);
   – Każdy rekord jest wyświetlany w osobnej linii;
 –  działanie skryptu nr 3:
   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 3 (z pliku kwerendy.txt),
   – Każdy rekord wyświetlany jest w osobnej linii.
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB
UWAGA!
Po zakończeniu pracy zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do nagrania płyty z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: auto.png, bazalDanych.png, komis.sql, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kwerendy.txt, samochody.php, styl.css ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty CD/DVD sprawdź liczbę oraz poprawność działania zapisanych plików.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 – operacje na bazie danych,
 – witryna internetowa,
 – styl CSSwitryny internetowej,
 – skrypt połączenia z bazą.

 Zawartość pliku komis.zip:
Plik auto.png
Kod pliku komis.sql