Arkusz E.14-01-17.01

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową wspomagającą pracę komisu samochodowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię lub edytora WYSITWYG.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie komis.zip zabezpieczone hasłem: 4uto20!7
Plik należy rozpakować.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych Komis zgodna jest ze strukturą przedstawioną na rysunku 1. Tabela Zamówienia ma klucz obcy Samochody id będący w relacji z kluczem głównym tabeli Samochody.
Rysunek 1. Baza danych Komis

Wybierz program XAMPP Control Panel i uruchom usługi MySQL i Apache, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Następnie wykonaj operacje na bazie danych:
 – utwórz nową bazę danych o nazwie komis;
 – do bazy komis zaimportuj tabele z pliku komis.sql z wcześniej rozpakowanego archiwum;
 – wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL w formacie PNG i nazwij bazalDanych.png Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import bazy;
 – stwórz następujące zapytania SQL do bazy komis i sprawdź poprawność ich działania:
   – zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, marka i model ze wszystkich rekordów tabeli Samochody,
   – zapytanie 2: wybierające jedynie pola id samochodu oraz Klient dla wszystkich rekordów tabeli Zamowienia,
   – zapytanie 3: wybierające wszystkie pola z tabeli Samochody, dla których marka to Fiat;
 – poprawnie działające zapytania zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL, w pliku kwerendy.txt. Zapytania ponumeruj, stosując format zapisu: „zapytanie 1: ... treść zapytania ...”;
 – wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kwerenda1, kwerenda2, kwerenda3. Zrzuty powinny być czytelne.

Witryna internetowa

Witryna internetowa przedstawiona jest na rysunku 2.
Rysunek 2. Witryna internetowa
Przygotowanie grafiki:
 – plik auto.png wypakowany z archiwum należy przeskalować do wymiarów: szerokość 100 px, wysokość 50px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.
Cechy witryny:
 – nazwa pliku: auto.php,
 – zastosowany standard kodowania polskich znaków;
 – tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Komis Samochodowy”;
 – arkusz stylów w pliku o nazwie auto.css prawidłowo połączony z kodem strony;
 – podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji zgodnie z rysunkiem 2;
 – zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „SAMOCHODY”;
 – zawartość panelu lewego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Wykaz samochodów”,
   – lista nienumerowana (wypunktowana) wypełniana za pomocą skryptu nr 1,
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Zamówienia”,
   – lista nienumerowana (wypunktowana) wypełniona za pomocą skryptu nr 2;
 – zawartość panelu prawego:
   – nagłówek drugiego stopnia o treści: „Pełne dane: Fiat”,
   – skrypt nr. 3;
 – zawartość stopki:
   – tabela o jednym wierszu i trzech kolumnach:
   – w komórce 1 odnośnik o treści „Kwerendy” prowadzący do pliku kwerendy.txt,
   – w komórce 2 napis „Autor:” oraz wstawiony Twój numer PESEL,
   – w komórce 3 obraz auto.png. Tekst alternatywny „komis samochodowy”.

Styl CSS witryny internetowej

Plik auto.css zawiera formatowanie dla:
 – banera: kolor tła #45517D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, wyrównanie tekstu do prawej strony, wysokość banera 60 px;
 – panelu lewego: kolor tła #61B2EC, szerokość 40%, wysokość 500 px;
 – panelu prawego: kolor tła #8EC9F2, szerokość 60%, wysokość 500 px;
 – stopki: kolor tła #45517D, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, wyrównanie tekstu do środka;
 – odnośników: odnośnik niewybrany w kolorze pomarańczowym, odwiedzony w kolorze zielonym;
 – tabeli: szerokość tabeli zajmuje 100% strony.
Niewymienione właściwości obiektów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:
 – napisany w języku PHP;
 – nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja powiodła się:
 – skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie komis;
 – na końcu działania skryptu powinno zostać obsłużone zamknięcie połączenia z serwerem;
 – działanie skryptu nr 1:
   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 1 (z pliku kwerendy.txt),
   – Każdy rekord (id, marka, model) jest wyświetlany w kolejnym punkcie listy „Wykaz samochodów” panelu lewego;
 – działanie skryptu nr 2:
   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 2 (z pliku kwerendy.txt),
   – Każdy rekord (id samochodu, Klient) jest wyświetlany w kolejnym punkcie listy „Zamówienia” panelu lewego;
 – działanie skryptu nr 3:
   – Skrypt wysyła do bazy zapytanie 3 (z pliku kwerendy.txt),
   – Każdy rekord wyświetlany jest w osobnej linii, pola rekordu oddzielone znakiem /
Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

UWAGA!

Po zakończeniu pracy zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do nagrania płyty z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować pliki: auto.css, auto.php, auto.png, bazalDanych.png, kwerenda1.jpg, kwerenda2.jpg, kwerenda3.jpg, kwerendy.txt, ewentualnie inne przygotowane przez Ciebie pliki. Po nagraniu płyty CD/DVD sprawdź liczbę oraz poprawność działania zapisanych plików.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 – operacje na bazie danych,
 – witryna internetowa,
 – styl CSS witryny internetowej,
 – skrypt połączenia z bazą.


 Zawartość pliku komis.zip:
Plik auto.png
Kod pliku komis.sql