Arkusz E.14-03-16.05

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj projekt bazy danych czytelni, przygotuj zapytania do bazy, a także przedstaw wizualizację projektu za pomocą strony internetowej. Wykorzystaj do tego celu program MSAccess lub Libre/Open Office Base oraz środowisko XAMPP z MySQL i narzędziem phpMyAdmin. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora oznaczającego znaczniki HTML, grafikę przygotuj w edytorze grafiki rastrowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się bez hasła na konto Administrator. Na pulpicie znajdziesz plik bazy danych o nazwie "baza3.zip". Plik jest spakowany programem 7ZIP, zabezpieczony hasłem "Egz!2016". Plik rozpakuj. Wyniki swojej pracy zapisz w folderze. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Folder ten umieść na pulpicie konta Administrator. Wewnątrz folderu utwórz podfolder o nazwie baza.
Wyniki swojej pracy zapisz w folderze. Jako nazwy folderu użyj swojego numer PESEL. Folder ten umieść na pulpicie konta Administrator. Wewnątrz folderu utwórz podfolder o nazwie baza.
plik baza_3.sql z archiwum baza3.zip

Zapytania do bazy

Za pomocą narzędzia XAMPP Control Panel uruchom usługę Apache i MySQL. Przejdź następnie do strony http://localhost i wybierz narzędzie phpMyAdmin. Wykonaj następujące czynności:
 1. Stwórz bazę danych o nazwie Czytelnia.
 2. Zaimportuj do bazy plik baza_3.sql rozpakowany z archiwum zad3.zip.
 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy danych. Składają się na nią trzy tabele: autorzy, egzemplarze oraz ksiazki. Każda z nich ma klucz główny rozpoczynający się od „ID”, np. IDAutor. Tabela egzemplarze ma ponadto klucz obcy KsiazkaID połączony relacja z kluczem głównym tabeli ksiazki. Tabela ksiazki ma klucz obcy AutorID połączony z kluczem głównym tabeli autorzy.  W polu DoWypozyczenia tabeli egzemplarze przechowywane są dane typu logicznego przyjmujące wartośd „1”, jeżeli książkę można wypożyczyć oraz „0”, jeżeli książka jest wypożyczona.
 4. Korzystając z zakładki SQL, przygotuj zapytania do bazy i wykonaj je. Kwerendy zapisz w pliku kwerendy.txt w podfolderze baza. Lista kwerend do zdefiniowania:
  a. zwrócenie tytułów książek wydany po roku 1970,
  b. zwrócenie wszystkich tytułów wraz z nazwiskiem autora, jakie znajdują się w bazie,
  c. zwrócenie numeru egzemplarza książki i jej tytułu dla tych książek, które można jeszcze  wypożyczyć,
  d. Dodanie rekordu do tabeli autorzy z danymi: ID – 3, Adam Asnyk.
 5. Wykonaj zrzuty ekranowe z wynikami działania kwerend a, b, c. Na zrzucie powinny być widoczne zwrócone rekordy. Zrzuty zapisz w podfolderze baza.
 6. Wyeksportuj bazę do pliku eksport.sql i umieść go w podfolderze baza.

Projekt bazy danych

Baza danych Biblioteka jest niewielką częścią całego projektu. Należy ten projekt rozbudować o kolejne tabele i relacje. W programie MSAccess lub Libre/Open Office Base stwórz projekt bazy danych. Zapisz go pod nazwą czytelnia z odpowiednim rozszerzeniem w podkatalogu baza. W tym celu:
 1. Stwórz tabelę autorzy, egzemplarze i książki z polami i typami zgodnymi z importem baza_3.sql. Dodaj relację 
 2. Dodaj tabelę czytelnicy o polach
  a. IDCzytelnik, klucz główny,
  b. Nazwisko, Imie, Adres, Miasto, KodPocztowy, typu text,
  c. DataZapisania, typu data,
  d. Blokada, typu logicznego (Tak/Nie).
 3. Dodaj tabelę wypożyczenia o polach:
  a. EgzemplarzID, klucz główny łączący się relacją 1:1 z tabelą egzemplarze
  b. CzytelnikID, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą czytelnicy,
  c. DataWypoz, typu data.
 4. Dodaj tabelę zamowienia o polach:
  a. EgzemplarzID, klucz główny łączący się relacją 1:1 z tabelą egzemplarze
  b. CzytelnikID, klucz obcy łączący się relacją 1:n z tabelą czytelnicy,
  c. DataZamowienia, typu data.
 5. Zdefiniuj między tabelami odpowiednie relacje.
 6. Wykonaj zrzut ekranu projektu relacji z widoczną graficzną reprezentacją tabel i powiązań między nimi. Obraz przytnij w edytorze grafiki rastrowej tak, aby widoczny był tylko obszar roboczy projektu (bez ram okna aplikacji, ikon programu itp.). Następnie obraz przeskaluj zachowując jego proporcje tak aby wysokość była nie większa niż 400px, a szerokość nie większa niż 800px.
 7. Obraz zapisz jako projekt.jpg w podfolderze baza.

Witryna internetowa

Stwórz prostą witrynę składającą się z jednej strony internetowej o nazwie index.html. Plik umieść w folderze oznaczonym Twoim numerem PESEL. Witryna z rysunkiem poniżej.
W celu wykonania witryny:
 1. Umieść Tytuł strony „Baza danych czytelni” w odpowiednim znaczniku części nagłówkowej strony.
 2. Zdefiniuj podział strony na baner, panele lewy i prawy oraz stopkę przy pomocy znaczników <div>.
 3. Zdefiniuj style poszczególnych bloków za pomocą CSS, wewnątrz pliku HTML.
 4. Styl banera oraz stopki ustaw na:
  a. czcionka biała, kolor tła: #3B85AA,
  b. wewnętrzne marginesy 10px,
  c. tekst wyrównany do środka, czcionka Arial.
 5. Styl panelu lewego ustal na:
  a. szerokość panelu 80%, wysokość 450px,
  b. wyrównanie tekstu do środka.
 6. Stal panelu prawego ustal na:
  a. czcionka biała (odsyłacze też białe), kolor tła: #4E9BB5,
  b. szerokość 20%, wysokość 450px.
 7. Na banerze umieść napis o treści „PROJEKT ROZBUDOWY BAZY DANYCH CZYTELNI” w nagłówku pierwszego stopnia.
 8. W panelu lewym umieść rysunek projekt.jpg z podfolderu baza. Rysunek powinien posiadać atrybuty:
  a. tekst alternatywny „baza danych czytelni”,
  b. ramkę o szerokości 2px,
  c. odległość w pionie od sąsiednich elementów (atrybut vspace). Wartość atrybutu należy obliczyć tak aby obraz znajdował się w środku panelu. Np. Jeśli obraz ma wysokość 200px, panel ma stałą wysokość 450px, to odległość od bloku należy ustawić na 125px (125px + 200px + 125px = 450px)
 9. W panelu prawym umieść:
  a. napis „AUTOR STRONY” w nagłówku trzeciego stopnia
  b. poniżej napis, na który będzie składał się Twój numer PESEL
  c. poniżej napis „PLIKI DO POBRANIA” w nagłówku trzeciego stopnia.
  d. poniżej listę nienumerowaną z odsyłaczami (hiperłączami). Odsyłacze o treści „Kwerendy do bazy” wskazuje na plik baza/kwerendy.txt. Odsyłacz o treści „Eksport MySQL” wskazuje na plik baza/eksport.sql
 10. W stopce umieść tekst o treści „Egzamin E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.” W nagłówku drugiego stopnia.
UWAGA
Po zakończeniu pracy zgłoś PZN gotowość do przekazania folderu (nazwanego Twoim numerem PESEL). Po otrzymaniu nagranej płyty CD/DVD sprawdź poprawność nagrania i kompletność zawartości folderu. Płytę oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 min.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 • utworzenie i wykonanie zapytania do bazy danych,
 • baza danych,
 • styl strony internetowej i grafika strony,
 • strona internetowa.