Arkusz E.14-01-15.05 ,

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj bazę danych, zestaw grafik oraz stronę internetową dla zespołów medycznych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bazy danych, grafiki i strony internetowej.
Korzystając z danych zamieszczonych w tabelach 1-4, wypełnij rekordy wszystkich tabel w bazie danych. Po wypełnieniu danych wykonaj:
 • formularz umożliwiający dodawanie zgłoszeń, 
 • raport przedstawiający wyjazd zespołu I. 
 • projekt kwerendy przedstawiającej zgłoszenia przyjęte przez Joannę Dobrowolską. 
Utworzoną bazę zapisz pod nazwą ratownictwo.accdb do folderu o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Utwórz 3 pliki graficzne, odpowiednio dla każdego zespołu medycznego z bazy danych. Grafiki zapisz w folderze o nazwie PESEL, a następnie w utworzonej bazie danych załącz rysunki do tabeli Zespoły, w polu zespol_logo.
Wykonaj stronę WWW prezentującą stworzone przez Ciebie grafiki. Strona powinna składać się z dwóch plików: kodu HTML (index.html) oraz arkusza stylu (format.css). Oba pliki zapisz na pulpicie w folderze PESEL.
Do wykonania bazy danych użyj programu Microsoft Access. Do wykonania strony wykorzystaj edytor tekstu, kolorujący składnię lub edytor WYSIWYG. Zestaw grafik stwórz w edytorze grafiki rastrowej lub wektorowej. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem, a także dokumentacja w postaci spisu zainstalowanego oprogramowania. Zaloguj się na konto egzamin z uprawnieniami administratora, zabezpieczone hasłem Egzaminl!
Na pulpicie konta egzamin utwórz folder, którego nazwą jest Twój numerem PESEL. W folderze umieścisz wszystkie efekty swojej pracy.

Wymagania dotyczące bazy danych

Projekt bazy danych przedstawiony jest na rysunku 1. Utwórz tabele oraz relacje zgodnie z projektem. Pola zawierające nazwy, nazwiska, opisy powinny być typu shortText. Pole zespol_logo jest typu attachment i zawiera odnośniki do stworzonych w pierwszej części zadania grafik. Klucze obce są typu numerycznego.
Rysunek 1. Tabele i relacje bazy danych

(*) uwaga: zaznaczone kolumny odpowiadają kluczom obcym - nadaj im wartość referującą do wartości klucza podstawowego dla danej relacji.

Wymagania dotyczące grafiki

 1. Wymagania wspólne dla wszystkich obrazów:
  a) szerokość 300 px
  b) wysokość 200 px
  c) przy górnej krawędzi umieść napis "SZPITAL MEDYCZNY", zielonego koloru 
 2. Dodatkowe wymagania dla pliku o nazwie i.png:
  a) tło: brązowe
  b) przy dolnej krawędzi umieść napis "Zespół I", szarego koloru oraz koło z wypełnieniem czerwonym.
 3.  Dodatkowe wymagania dla pliku o nazwie ii.png:
  a) tło: brak - przezroczyste
  b) przy dolnej krawędzi umieść napis "Zespół II", szarego koloru oraz kwadrat z wypełnieniem zielonym.
 4.  Dodatkowe wymagania dla pliku o nazwie iii.png:
  a) tło: gradient przechodzący; od strony lewej - kolor szary, do strony prawej - jasnoniebieski,
  b) przy dolnej krawędzi umieść napis "Zespół III", szarego koloru oraz trójkąt z wypełnieniem żółtym. 

Wymagania dotyczące struktury strony internetowej 

 1. Kodowanie polskich znaków (ISO-8859-2 lub UTF-8).
 2. Tło strony: dowolny odcień szarego (wykorzystaj CSS).
 3. Czcionka paragrafu: Verdana o rozmiarze 10 px (wykorzystaj CSS).
 4. Tytuł strony: Przegląd Zespołów Medycznych. Zapisz go w odpowiednim znaczniku części nagłówkowej strony oraz w treści strony jako nagłówek 1.
 5. Poniżej tytułu wstawione trzy grafiki umieszczone jedna przy drugiej o szerokości 150 px i wysokości 100 px.
 6. Kliknięcie w dany obraz otwiera obraz w oryginalnych rozmiarach..
 7. Pod obrazami zamieszczony tekst paragrafu "Kliknij obrazek aby powiększyć tekst".
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 • struktura bazy danych,
 • operacje na bazie danych,
 • grafiki: i.png, ii.png, iii.png,
 • strona internetowa.