Repetytorium cz. 6 JavaScript

WSTĘP

JavaScript
Skryptowy język programowania.
Kod skryptu zapisujemy w pliku o rozszerzeniu .js
<script src="skrypt.js"></script>
lub bezpośrednio w stronie w elemencie script dokumentu HTML, który może być umieszczony w elemencie head lub body.
Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest przeglądarka internetowa. Wykonanie kodu wymaga interpretowania.

Więcej na:
http://plotkarka.eu/PI/js/preludium.html
http://plotkarka.eu/PI/html5/suplement.html

KONWENCJE

W języku JavaScript wielkość liter ma znaczenie. Instrukcje odzielamy średnikiem ; który na końcu linii jest opcjonalny.

KOMENTARZE

 • jednoliniowy: // tekst komentarza 
 • wieloliniowy: /* tekst komentarza */

INNE

 • nowa linia: \n

Więcej na: http://plotkarka.eu/PI/js/conlex.html

TYPY ZMIENNYCH

 • Undefined - wartość undefined
 • Null - wartość null
 • Boolean - wartości: true i false
 • String - ciąg znaków w cudzysłowiu " " lub ' '
 • Number - liczby całkowite, wymierne (separatorem dziesiętnym jest kropka)
 • Object - obiekty języka EcmaScript i DOM
Deklaracja
Deklarację zmiennej poprzedzamy var (w trybie ścisłym obowiązkowo).
Typ zmiennej w języku JavaScript zostaje określony poprzez przypisanie wartości.

Więcej na: http://plotkarka.eu/PI/js/types.html

WYRAŻENIA

o = {a:x, b:y} - obiekty. Odwołujemy się przez o.a, b.y
t = [a, b] - tablice (indeksujemy od zera). Odwołujemy się przez t[i], gdzie i jest indeksem elementu.

OPERATORY

Operatory arytmetyczne
Dodawanie (+)
Operator dodawania zwraca sumę argumentów lub jeśli chociaż jeden argument był łańcuchem znaków, ich konkatenacje.
Odejmowanie (-)
Operator odejmowania zwraca różnicę między odjemną, a odjemnikiem.
Mnożenie (*)
Operator mnożenia zwraca iloczyn czynników.
Dzielenie (/)
Operator dzielenia zwraca iloraz. Po lewej stronie jest dzielna, a po prawej dzielnik.
Dzielenie modulo (%)
 Operator modulo zwraca resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą.
Inkrementacja (++)
Operator inkrementacji zwiększa o 1 wartość argumentu i zwraca taką wartość. 
 • Przyrostek (x++) będzie działał jako postinkrementacja, zwracana wartość nie będzie powiększona.
 • Przedrostek (++x) będzie działał jako preinkrementacja, zwracana wartość będzie powiększona.
Dekrementacja (--)
 Operator dekrementacji zmniejsza o 1 wartość argumentu i zwraca taką wartość.
 • Przyrostek (x--) będzie działał jako postdekrementacja, zwracana wartość nie będzie pomniejszona.
 • Przedrostek (--x) będzie działał jako predekrementacja, zwracana wartość będzie pomniejszona.

Operatory przypisania
 podstawowy (=),  mieszane (+=), (*=), (-=), (/=)
np. x+=y <=> x=x+y
Operatory porównania
równe (==), większe (>), mniejsze (<), większe lub równe (>=), mniejsze lub równe (<=)
Zwraca wartość logiczną 0 lub 1 zależną od tego, czy wartość porównania jest fałszywa czy prawdziwa.
Operatory logiczne i (&&) lub(||)


INSTRUKCJE

WARUNKOWE

 • if

PĘTLE

 • while
 • do while
 • for

FUNKCJE

 • function
 • return
 • new

OBIEKTY

Funkcje globalne
 • isNaN
 • NaN
 • parseInt()
 • parseFloat()

PREDEFINIOWANE

 • Date()
 • Math.max()
 • .substring
 • .length
 • array
Więcej na: http://plotkarka.eu/PI/js/objects.html

OBIEKTY DOM

window

 • prompt()
 • alert()

document

 • document.write()
 • document.getElementById()
 • document.createElement()

 element

 • .innerHTML()
 • .appendChild()
 • .setAttribute()

zdarzenia

 • onkeydown
 • ondblclick
 • onload
 • onclick
 • onselect

Uwaga: Hiperłącza otwierają strony dokumentacji JavaScrip MDN w języku angielskim ale większość z nich jest przetłumaczona na język polski co można sprawdzić za pomocą listy JĘZYKI.

ŹRÓDŁA

[HTML5.1]
HTML5.1; W3C Recommendation 1 November 2016;
URL: http://www.w3.org/TR/html/
[DOM]
Anne van Kesteren; et al. W3C DOM4. 19 November 2015. Recommendation
URL: https://www.w3.org/TR/dom/
[ECMA-262]
ECMAScript Language Specification.
URL: https://tc39.github.io/ecma262/