Repetytorium cz. 5. SQL

SQL
(ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Podzbiory

SQL DQL
(ang. Data Query Language) język definiowania zapytań
SQL DML
(ang. Data Manipulation Language) język manipulacji danymi
SQL DDL
(ang. Data Definition Language) język definicji danych
SQL DCL
(ang. Data Control Language) język kontroli nad danymi

Polecenia

CREATE TABLE
ALTER TABLE
SELECT FROM SUM()|COUNT()|AVG()
UPDATE
CONSTRAINT
DROP
INSERT INTO

Klauzule

NOT NULL
PRIMARY KEY
DISTINCT

Typy np.

char

Operatory np.

%

Inne

DISTINCT
UNION ALL